Yönergeler

 

CAKA EĞİTİM ÖĞRETİM VE SEVİYE TESPİT DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1

1) Bu Yönetmeliğin amacı, CAKA’ya bağlı eğitim-öğretim yapan şubelerin eğitim-öğretim ve seviye tespit ve değerlendirme süreçlerinde uygulanacak ortak ilkeleri belirlemektir.

TANIMLAR

MADDE 2

1) Bu Yönetmelikte geçen;

CAKA: Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları’nı

Şube; CAKA eğitimi veren şubeleri,

Baştay: CAKA şubelerindeki temsil, idare ve eğitim üyelerini

Kurultay: CAKA şube başkanlarını,

Öğrenci: CAKA şubelerindeki kayıtlı öğrenciyi,

Müfredat: CAKA eğitim sürecindeki etkinliklerin tümünü,

Ortak Zorunlu Dersler: Teori, Solfej, Orkestra derslerini.

ÖĞRETİM YILI

MADDE 3

1) Bir öğretim yılı, dört dönemden oluşur. Her dönemde 10 ders, bir masterclas ve bir konser yapılır. Öğrenci yıl sonunda isterse CAKA Seviye tespit ve değerlendirme sürecine başvurabilir.

2) CAKA eğitim öğretim müfredatı her çalgı için ayrı ayrı belirlenmiştir. Bununla birlikte müfredat esnektir ve öğrenciye görelik esastır.

ÖĞRETİM ESASLARI

MADDE 4

1) Dersler; bireysel yapılabileceği gibi grup olarak ta yapılabilir.

2) Dersler; teorik ve uygulamalı olarak yapılabilir.

3) Dersler; yıl esasına göre düzenlenebilir.

MÜFREDAT

MADDE 5

1) Her çalgı için ayrı belirlenen müfredat uygulanır.

2) Ders saatleri 50 dakika olarak belirlenmiştir.

KAYIT KABUL

MADDE 6

1) Kayıt olabilmek için aşağıdaki şartların gerçekleşmesi gerekir:

  1. a) Ders almak istediği CAKA şubesine bizzat başvurmak,
  2. b) Öğrenim göreceği çalgının özelliklerine göre ilgili eğitimcinin önerileri,
  3. c) Yabancı uyruklu öğrenciler kayıt yaptırabilir,
  4. d) Kayıt için istenen belgelerin aslı ve fotokopisi,
  5. e) 18 Yaşından gün almamışlar velileri vasıtasıyla başvurmaları.

DEVAM ZORUNLULUĞU

MADDE 7

1) Derslere devam zorunludur. Devam durumları ders eğitimcisi tarafından izlenir.

2) CAKA’ yı temsil amacıyla bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile yarışmalara katılan öğrenciler şube Baştay’ları kararıyla o süre içindeki derslerden izinli sayılabilir, derslere katılamadığı süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez. Telafisi yapılır. Fakat öğrenci dersi unuttuğu zaman kesinlikle telafi yapılmaz.

ZORUNLU, SEÇMELİ VE ÖN KOŞULLU DERSLERİN YÜRÜTÜLMESİ

MADDE 8

1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki guruba ayrılır.

2) Çalgı zorunlu; teori, solfej, orkestra dersleri ise seçmelidir.

3) Seçmeli derslerde devam oranı % 70 olarak belirlenmiştir.

 

SEVİYE TESPİT VE DEĞERLENDİRME

MADDE 9

1) Yılda bir kez seviye tespit ve değerlendirmesi yapılır.

2) Bir dersin seviye tespit ve değerlendirmesine girebilmek için, dönem sonu konserlerine katılmak zorunludur.

3) Seviye Tespit Değerlendirme kılavuzda belirlenen esaslara göre gerçekleşir.

 

SEVİYE TESPİT VE DEĞERLENDİRME DÜZENİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

MADDE 10

1) Düzen, CAKA genel başkanı başkanlığında oluşturulan Baştay’ ca sağlanır. Öğrenci, belirlenen kurallara uymakla yükümlüdür.

2) Seviye tespit değerlendirme komisyonu  15 iş günü içerisinde sonuçlarını CAKA web sitesinde ilan eder.  Evraklar komisyonca CAKA genel başkanına teslim edilir. Evraklar iki yıl süreyle saklanır.

 

SEVİYE TESPİT DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE BAŞARININ BELİRLENMESİ

MADDE 11

1) Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

 

Başarı Derecesi

Başarı Notu

Yüz

Pekiyi

A

85 – 100

İyi

B

60-84

Başarısız

C

59 ve altı

 

CAKA SERTİFİKALARI İLE İLGİLİ ESASLAR

MADDE 12

1) CAKA öğrencisine katıldığı her dönem sonu (yılda 4 kez)  “Katılım Belgesi / Sertifikası” verilir.

2) CAKA öğrencisi katıldığı diğer etkinlikler için (il içi ve dışı konserleri, festivaller vb) teşekkür ve katılım belgeleri alır.

3) CAKA öğrencisi her yıl Aralık ayında gerçekleştirilen “Seviye Tespit Değerlendirme” sürecine girer ve başarı durumuna göre belgelendirilir.

4) CAKA genel merkezince şube baştaylarının önerisi ile yılsonunda öğrencilere “onur belgesi” verebilir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİN TANINMASI VE İNTİBAK İLKELERİ

MADDE 13

1) Daha önce yurt içi veya yurt dışında bir çalgı eğitimi almış olanlar seviye belirleme ve değerlendirme sürecine komisyon önerisi doğrultusunda eğitimlerine devam ederler.

2) Bu durumdaki öğrenciler dönem başından itibaren eğitimlerine başlayabilirler.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 14

1) Bu Yönetmelik 2016 Ocak ayından itibaren yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 15

1) Bu Yönetmelik hükümlerini CAKA genel merkezi yürütür.

TPL_KALLYAS_TOTOP