Değerlendirme Yönergesi

CAKA (CİHAT AŞKIN VE KÜÇÜK ARKADAŞLARI)

 DERECELENDİRME KILAVUZU

 

 

 

 Sevgili Adaylar;

 CAKA, yurdumuzda yerel ve milli değerlere saygı gösteren ama bununla kalmayıp uluslararası düzeyde temsil hakimiyetine sahip bir yapıya sahiptir. CAKA bir milli kültür hamlesidir. Bu toprakların ürünlerinin dünyada göğsünü gere gere yürüyebilmesi ve dünya bahçesine bir ağaç dikebilmektir.

 CAKA projesi ile Türkiye’de yeni bir müzik eğitim sistemi yaratma amacı güdülmektedir. “Skolastik zihniyetten uzak, yaratıcı ve üretici, yerel kültür ve özelliklere sahip çıkarak saygı gösteren, öğrencinin yeteneğini geliştiren, yeteneği ölçüsünde çalışmalar yaparak bireysel olarak ilerleten, üniforma olarak biçilmiş kalıpların her bünyeye uymayacağını ifade ederek her yeteneğe saygı gösterilmesini savunan bireyler hedeflenmektedir” 

 CAKA müzik eğitimi sayesinde öğrencinin; anlama, anlatma, dinleme ve yaratıcılık gücünü geliştirmesi, Türk ve Batı müziği başta olmak üzere müzik türlerini tanıması,  müziğin dünya üzerinde ortak bir dil olduğunu bilmesi, bireysel, kültürel, toplumsal olarak gelişmesi, içinde yaşadığı toplumun kültürel yaşantısına katkıda bulunması, çeşitli müzik türlerinden dağarcık oluşturması, zamanı kullanmayı öğrenmesi, bireysel ve grup çalışmalarına katılma alışkanlığı edinmesi, istekli olanların mesleki müzik eğitimi veren kurumlara geçmesi amaç edinilir.

 CAKA değerlendirme aşaması bir sınav değildir. Öğrenciyi motive edici, hedef koyucu bir süreç olarak düşünülmüştür. Eğitimde ve öğretimde birliğin sağlanması,  ortak repertuar edinilmesi, dünya genelinde kabul görmüş bir çalgı eğitim sisteminin yaygınlaşması yolunda etkin rol oynayan bir süreçtir. Ortak bir dili konuşmada önemli bir rol üstlenir.

                                                                                             Prof. Dr. Cihat AŞKIN
                                                                                                  Onursal Başkan           

 

 

Sevgili Adaylar;

CAKA değerlendirme sürecine başvurunuzdan dolayı sizleri tebrik ederiz. Amacımız sizleri yarıştırmak değil, ortak bir müzik dilinde birlikte müzik yapabilmeniz, yeni ve özgün hedefler peşinde koşabilmenizdir.

 Değerlendirme; sizleri daha iyi tanımak, eğitim öğretim sürecinizi görebilmek, daha iyi yetişebilmeniz için önerilerimizi sizlerle paylaşmak, CAKA sürecindeki diğer bireylerle etkili ve verimli iletişim kurabilmenizi sağlamak içindir.Değerlendirme komisyonu edindikleri izlenimleri yazılı ve sözlü olarak siz değerli adaylarla paylaşacaktır.

 Çalgı eğitimini tamamlayıcı; teori, solfej, kulak eğitimi, tarih, genel kültür alanlarındaki değerlendirme süreci ise kültürlenmeniz ve kültürleşmeniz içindir. 

Bir çalgıyı çalabilmek en büyük hedefimizdir. Bununla birlikte; yaşadığı çevreyle, toplumla, diğer bireylerle iletişimi güçlü, toplumsal gelişmelere duyarlı bireyler olabilme yolunda sadece çalgı çalışmanın yeterli olmadığını düşünüyoruz.

Değerlendirme kriterleri kılavuzumuzda yer almaktadır.

Umarız değerlendirme süreci sizin gelişim ve değişiminize etken roller üstlenir.

Prof. Dr. Uğur TÜRKMEN
Genel Başkan

 

 1. CAKA DERECE SİSTEMİ
 2. CAKA DERECE SİSTEMİ’ne dahil olmak isteyenler eğer CAKA öğrencisi iseler bağlı bulundukları şubelere, eğer CAKA öğrencisi değiller ise internet üzerinden (cakasosyalmedya@gmail.com) adresinden genel merkeze başvuru yaparak kayıt yaptırırlar.
 3. Şubeler üzerinden veya internet üzerinden alınan başvurular sonucu saptanacak olan tarihler içerisinde Genel Merkez tarafından tespit edilen jüri huzurunda performans gösteren adaylar derecelerine göre değerlendirmeye tabi tutulurlar.
 4. Değerlendirme sonucunda mensup oldukları dereceler tespit edilerek kendilerine bir değerlendirme belgesi
 5. Bu belge CAKA eğitim sistemi içerisinde adayın derecesini göstermek için kullanılan bir belgedir.
 6. Adaylar arzu ederlerse birden fazla çalgı içinde kayıt yaptırabilirler.
 7. Adaylar değerlendirme belgesine sahip olmak için derecelendirmenin yapıldığı şubeye genel merkez tarafından tespit edilmiş olan ücreti kayıt aşamasında öderler.

 

 1. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 1. Başvuru niyetini belirten kendisinin veya velisinin başvurusu
 2. Bir adet vesikalık fotoğraf.
 3. Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi (TC Kimlik numarası tespit edilerek, geri verilir).

 

 1. CAKA DERECELENDİRME YÖNERGESİ

 

 1. Değerlendirmeler; “CAKA DERECELENDİRME YÖNERGESİ”  dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
 2. CAKA Derece Sistemi dört temel bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler aşağıdaki gibidir:
 1. ÖN –CAKA: 10 Kurdan oluşmaktadır.
 2. ORTA –CAKA: 10 kurdan oluşmaktadır.
 3. USTA-CAKA: 10 Kurdan oluşmaktadır.
 4. BAŞ-CAKA: USTA CAKA derecesine gelmiş olan öğrenciler için BAŞ CAKA adı verilen dereceye sahip olmak için de ayrıca 10 kurluk bir çalışma mevcuttur.

 

 1. CAKA DERECELENDİRME KURULU

 

 1. CAKA Baştay kararıyla, derecelendirme için genel başkanın görevlendireceği en az üç kişiden oluşan bir kurul kurulur.
 2. CAKA DERECELENDİRME KURULU’ nun Görev ve Yetkileri;
 3. Derecelendirme şeklinin belirlenmesi
 4. Derecelendirmede uygulanacak esasların belirlenmesi
 5. Derecelendirme jürilerinin oluşturulması,
 6. Derecelendirme ile ilgili araç - gereçlerin sağlanması,

 

 1. CAKA DERECELENDİRME ESASLARI

 

 1. Derecelendirme esasları CAKA eğitim sisteminin kullanmış olduğu kur derece tablosuna göre yapılır.
 2. Derecelendirme esaslarına göre her kur için belirlenmiş olan teknik seviyeler ve eserler icra edilir.
 3. Değerlendirme süresi her öğrenci için en az 15 en fazla 20 dakikadır.
 4. Derecelendirme sürecinde kullanılacak notalar CAKA eğitim sistemi tarafından yayınlanmış ve onaylanmış olmalıdır. Fotokopi nota kabul edilmez.
 5. Öğrenci bağlı bulunduğu dereceyi geçemezse kendisine yine bağlı bulunduğu dereceyi gösteren yeni bir değerlendirme belgesi verilir.

 

TPL_KALLYAS_TOTOP